Tävlingsregler

Tävlingsregler för Klubbmästerskapet

§1 Klubbmästerskap

Klubbmästerskapet är öppet för hedersmedlemmar och medlemmar i Storsjöbygdens fotoklubb som betalat medlemsavgift för tävlingsåret.


§2 Omfattning

Klubbmästerskapet består av fyra deltävlingar under ett kalenderår.

Etapp 1 Digital bild enstaka utan tema. Inlämning februarimötet.


Etapp 2 Påsiktsbild enstaka utan tema. Två klasser, färg respektive monokrom. Varje klass        bedöms för sig. Poäng utdelas i varje klass. Inlämning aprilmötet.


Etapp 3 Kollektion 3-5 påsiktsbilder Inlämning septembermötet.

Kollektion 3-5 digitala bilder Inlämning septembermötet.

Kollektioner med påsikt resp. digitala bilder bedöms var för sig och poäng utdelas i varje klass.


Etapp 4 Digital bild enstaka med tema. Inlämning oktobermötet


§3 Bilder

Bilder kan vara monokroma eller i färg. I etapper med enstaka bilder får varje medlem

delta med högst tre (3) bilder. I kollektionsetapp får varje medlem delta med en (1) kollektion i vardera klass digital respektive påsikt En kollektion består av 3-5 bilder.


Tävlingsbidrag får icke tidigare ha placerat sig i någon av klubben arrangerade tävlingar

Däremot får tävlingsbidrag ha deltagit och placerat sig i utomstående tävlingar.


§4 Format

Påsiktsbilder

Största format inklusive eventuell passepartout är A3, 42x30 cm Bilden bör monteras på kartong eller liknande. På baksidan skrivs en bildtitel.

Även en digital kopia skall lämnas in. Samma märkning som pappersbilden och samma format som digitala bilder enligt nedan.


Digitala bilder

Digitala bilder skall ha längsta bildsidan 2000. Formatet skall vara jpg. Bildfilens storlek ska hållas mindre än 1,5 MB. Filnamnet är titeln på bilden.
§5 Inlämning

Tävlingsbidrag får icke vara märkt med fotografens namn. Bilden bör förses med en titel. Kollektioner även med visningsordning. Tävlingsbidrag lämnas på månadsmötet i respektive inlämningsmånad. Digitala bilder skickas med e-post till tavling@storsjobygdensfotoklubb.se senast kl 24:00 dagen för månadsmötet


§6 Bedömning

För bedömning av tävlingarna anlitas en utomstående jury. I varje etapp skall juryn anta (välja ut) en tredjedel av de inlämnade bilderna/kollektionerna, dock minst tre (3), utan inbördes rangordning. I etapp två, en tredjedel i varje klass och i etapp tre, en tredjedel i respektive digital och påsiktsklass. Om inlämnade antalet bilder/kollektioner inte är jämnt delbart med 3 ska närmast högre heltal antas. Exempel: 23 inlämnade bilder dividerat med 3=7,67. 8 bilder ska antas.


§7 Poängberäkning


Enstaka bilder Antagen bild 5 poäng Inte antagen bild 2 poäng

KollektionAntagen kollektion 10 poäng Inte antagen kollektion 4 poäng


Poängen summeras per fotograf och klass efter varje etapp. Vid klubbmötet i december koras den fotograf som fått flest poäng tillsammans i alla etapperna till klubbmästare.Pdf-fil för utskrift finns här