Stadgar

Stadgar för Storsjöbygdens Fotoklubb

antagna på årsmöte 27/1 och extra årsmöte 24/2, 2019.

§1 Namn och säte:

 

Klubbens namn är Storsjöbygdens fotoklubb och sätet är Östersund.

 

 

§2 Ändamål:

 

Storsjöbygdens fotoklubb är en ideell och politiskt obunden förening för fotointresserade.

Storsjöbygdens Fotoklubb ska utveckla och fördjupa medlemmars intresse och kunskaper inom fotografi under trivsamma förhållanden.

Med bilder arbeta för att främja och bevara kulturella värden.

 

§3 Medlemskap:

 

Medlem kan den vara som delar klubbens målsättning, är beredd att följa dess stadgar och betalar medlemsavgift.

 

§4 RSF-anslutning:

 

Klubben ska vara ansluten till Riksförbundet för Svensk Fotografi (RSF) samt Mellan Norrländska Distriktet i foto (MND).

 

 

§5 Årsmöte:

 

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast februari månads utgång varje år.

Kallelse till årsmöte sker av styrelsen genom e-post eller brev till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet. Dagordning och verksamhetsberättelse ska bifogas.

Motioner lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

Närvarande medlemmar, som erlagt årsavgift för föregående verksamhetsår, har röst- och beslutanderätt på årsmötet. Röstning sker öppet såvida årsmötet ej beslutar annat.

Som årsmötets beslut gäller den mening som de flesta enar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som mötesordföranden biträder. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgörs frågan genom lottning.

Ledamöter i klubbstyrelsen får ej delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen eller val av revisorer.

Årsmötet väljer ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Valberedningen har till uppgift att förbereda och föreslå kandidater till kommande årsmöte.

 

§6 Extra Årsmöte:

 

Styrelsen ska, när den så anser nödvändigt eller när revisor och revisorssuppleant eller när minst 1/5 av klubbens medlemmar så begär, kalla till extra årsmöte.

Uppgift om det eller de ärenden vars behandling det extra årsmötet sammankallats för ska finnas med i kallelsen.

Andra ärenden än de som uppgivits i kallelsen, får ej beslutas av det extra årsmötet. För kallelse till extra årsmöte liksom för rösträtt och förfarande vid röstning ska samma regler gälla som för årsmöte.

 

§7 Medlemsmöten:

 

Medlemsmöten bör anordnas 1 gång/månad eller minst 4 gånger/år.

 

§8 Styrelse:

 

Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och kassör samt det antal ledamöter som årsmötet fastställt.

Styrelsens ledamöter väljs på 2 år på så sätt att ordförande och hälften av ledamöterna väljs år med udda slutsiffra och kassör och resterande ledamöter med jämn slutsiffra.

Styrelsesuppleanter väljs för 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionsansvariga.

Det är önskvärt att det utses tävlings-, utställnings-, utflykts-och hemsidesansvarig inom styrelsen men övriga medlemmar är också möjliga att utse. De ansvariga har skyldighet att närvara vid styrelsemöte om styrelsen önskar detta

Kassören och ordföranden tecknar föreningen var för sig.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 3 ledamöter är närvarande.

Då endast 3 ledamöter är närvarande får beslut endast fattas om dessa är eniga.

Styrelsen ska upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning varje år.

Den ekonomiska redovisningen avslutas per kalenderår.

Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem, som agerar mot klubbens intressen.

 

§9 Revision:

 

Klubbens verksamhet och förvaltning granskas av revisor eller revisorssuppleant utsedda av årsmötet på 1 år.

Protokoll, räkenskaper, kvitton och bokslut ska överlämnas till revisorerna för granskning senast två veckor före årsmötet.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda före årsmötet.

Vid årsmötet bör revisor närvara och läsa upp revisionsberättelsen.

Vid årsmötet, extra årsmöte och styrelsemöte har revisorer yttrande- och förslagsrätt.  Revisor och revisorssuppleanter har rätt att ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som hör till klubbens verksamhet eller förvaltning när de önskar.

 

§10 Medlemsavgift:

 

Medlemsavgifter fastställs vid behov av extraårsmöte senast under november månad året före uttagsår. Beslutet skall protokollföras. Tas inget beslut är avgiften oförändrad.

Person som blir ny medlem i klubben under de sex sista månaderna av verksamhetsåret, får halverad medlemsavgift för resterande del av verksamhetsåret.

 

§11 Klubbens avveckling:

 

 

Fråga om klubbens avveckling ska behandlas på två på varandra följande årsmöten med högst 2 månaders mellanrum. Gemensam kallelse kan utgå till båda dessa årsmöten.

För beslut om avveckling krävs minst 2/3 majoritet.

Om klubben avvecklas skall dess tillgångar överlåtas till sammanslutning eller institution som i första hand verkar för amatörfotografins utveckling i Östersunds kommun. Finns inte sådan kan tillgångarna beslutas tillfalla annan bildskapande/bildbevarande organisation eller institution i Östersunds kommun.

 

§12 Stadgeändring:

 

 

For ändring av dessa stadgar erfordras beslut härom vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio (90) dagar mellan besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist hållna mötet.  

Dagordning för årsmötet skall i tillämpliga delar omfatta:

 

 1. Klubbens ordförande öppnar årsmöte
 2. Val av ordförande för årsmöte
 3. Val av sekreterare för årsmöte
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Fråga om godkännande av dagordningen
 7. Behandling av styrelsens årsberättelse och ekonomiska redovisning.
 8. Redogörelse av revisorernas berättelse
 9. Fråga om godkännande av styrelse- och revisionsberättelserna
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fråga om arvoden för det nya verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 13. Behandling av motioner.
 14. Val av styrelsens storlek. 3-5-7st samt 2 suppleanter.

    14 a. Val av klubbordförande för 2 år (udda år)

    14 b. Val av kassör för 2 år (jämna år)

    15. Val av ledamöter för två år.

    16. Val av 2 suppleanter för 1 år

    17. Val av revisorer jämte en suppleant

    18. Val av delegater till årets distriktsstämma jämte suppleanter

    19. Val av valberedning, varav en sammankallande.

    20. Fastställande av datum för medlemsmöten och tävlingsprogram för året.

    21. Övriga frågor

    22. Årsmötet avslutas
 Pdf-fil för utskrift finns här